Atvēliet 15 minūtes (vai arī tik, cik nepieciešams), lai apkopotu to, ko esat darījuši starp iepriekšējo un šo nodarbību:
• Vai mums izdevās paveikt to, kas bija plānots?
• Ko paveikt bija viegli un ko sarežģīti?
• Ko mēs esam iemācījušies, darot to, ko plānojām?
• Kā mēs sadarbojāmies un uzņēmāmies atbildību?
Piesaiste –
Izprast piesaistes teoriju – pamats profesionālai praksei

Kompetences, kas tiek pārbaudītas

 • Prasme praktizēt profesionālu piesaistes uzvedību.
 • Zināšanu dimensijas: “droša pamata meklēšana” un “pētīšana” un kā atbalstīt un iedrošināt šīs divas funkcijas zīdaiņiem un maziem bērniem.
 • Izprast aprūpētāja droša pamata uzvedības dimensijas.
 • Izprast nepārtraukto līdzsvaru starp mērķu sasniegšanu un attiecību veidošanu.

Nodarbības tēmas

Šajā nodarbībā jūs strādāsiet ar piesaistes teoriju un tās nozīmi maziem bērniem. Uzzināsiet, kā jūsu izpratne ietekmē to, kā strādāsiet turpmākajās nodarbībās:

 • ikdienas kontakts un aktivitātes
 • darbs ar attiecībām
 • kā jūs veidojat savu darba plānu utt.

Jūs mācīsieties par piesaistes teoriju primārā aprūpētāja uzvedību, kas veicina drošas piesaistes attīstību un bērnam raksturīgo pētīšanas uzvedību.
 

Nodarbības mērķi

 • Nodarbības galvenais mērķis ir izprast piesaistes teorijas nozīmīgumu, lai uzlabotu aprūpētāju (šeit un turpmāk ar aprūpētāju saprot jebkuru personu, kura rūpējas par bērnu – audžuvecāki, audzinātāji, vecāki u.c.) praksi un drošu bērnu attīstību.
 • Bērni, kuriem nav stabili vecāki, ir pakļauti pārmaiņām (aprūpētāju un institūciju bieža maiņa), kas vēlāk var radīt piesaistes traucējumus.
  Bērna sociālā un emocionālā attīstība ir atkarīga no jūsu sapratnes par to, cik nozīmīga ir aprūpētāja piesaistes uzvedība.

 

Turpmākajās nodarbībās jūs strādāsiet ar labās prakses attīstīšanu.
 

Ceturtajā nodarbībā jūs mācīsieties, kā izvairīties no labu centienu izniekošanas, organizējot savu un kolēģu ikdienas darbu savādāk nekā vecmodīgajā “slimnīcas modeļa” veidā.
 

Otrā nodarbība sniedz pamata zināšanas, kas visiem aprūpētājiem būtu jāzina no galvas.
. Jūs varat izvēlēties sadalīties mazākās grupās, lai nodrošinātu, ka visi izprot un izmanto piesaistes teorijas pamatprincipus, droša pamata veidošanos un bērnam raksturīgo pētīšanas uzvedību, pirms turpināt ar trešo nodarbību.