Atvēliet 15 minūtes (vai arī tik, cik nepieciešams), lai apkopotu to, ko esat darījuši starp iepriekšējo un šo nodarbību:

 • Vai jums izdevās strādāt ar pusaudžu jautājumiem un to, kā jūs varat palīdzēt jauniešiem, kad viņi pamet institūciju?
 • Vai uzņemtā fotogrāfijas vai video?
 • Ko paveikt bija viegli un ko sarežģīti?
 • Ko jūs iemācījāties no diskusijām un lēmumiem?
 • Kā jūs sadarbojāties un sadalījāt atbildību darba plānu attīstībai?
Mūsu mācīšanās procesa profesionālās kompetences

Kompetences, kas tiek praktizētas
 • Sistemātiskas novērtēšanas veidošana, izglītošanās un organizēšanas attīstībai

Nodarbības tēma
Šajā nodarbībā mēs apskatīsim FAIRstart programmas darba rezultātus piecos dažādos aspektos:

 • Jūsu kā aprūpētāja prakse
 • Bērnu attīstības un bērna/aprūpētāja attiecības
 • Darbinieku kompetences attiecībā uz bērnu aprūpes teoriju un praksi
 • Institūcijas vadītāja/instruktora/darbinieku attiecību un sadarbības kompetence
 • Attiecības ar apkārtējo vidi un lēmumu pieņēmējiem

Šīs nodarbības jautājumi: 
Ja jūs salīdzināt apmācību programmas sākumposma un savas šī brīža prasmes/zināšanas/iemaņas: kā tas ietekmējis jūsu spēju rūpēties par bērniem, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē?

Vai esat izveidojuši iestādi, kas ir daudz sociālāka, sistēmiskāka veidā, kā tā strādā, un daudz spējīgāka piedāvāt ilgtermiņa drošu pamatu bērniem?

Vai esat iedrošinājušu viens otru sadarboties, brīvi diskutējuši un veidojuši jaunu darba modeli?

Nodarbības mērķi
Salīdzināt jūsu kā aprūpētāja statusu uzsākot FAIRstart apmācības ar jūsu šī brīža statusu augstākminētajos piecos aspektos.

 

Tēmas ievads

JŪSU IZAUGSMES NOVĒRTĒŠANA


Ir divi veidi kā novērtēt jūsu kopīgi paveikto darbu: 

Viena novērtēšana ir salīdzināt jūsu darbu ar FAIRstart programmas kvalitātes principiem (skatiet 2. nodarbību). Tas jums pateiks, kādā mērā esat sasnieguši programmas standartus. Tomēr FAIRstart apmācība tikai piedāvā principus un līdzekļus drošas aprūpes organizēšanai.

Tāpēc arī otrs novērtēšana ir tikpat svarīga, lai diskutētu par to, kāda veida aprūpes kultūru esat kopīgi izveidojuši jūsu institūcijā apmācību laikā. Iespējams, esat atraduši jaunas vērtības savā darbā, iespējams, jūs domājat savādāk par to, kas ir svarīgs bērnu aprūpē un, iespējams, jūs esat pārveidojuši veidu, kādā jūs sadarbojaties un diskutējat par savu darbu.

Jūsu uzdevums šajā nodarbībā ir salīdzināt savu šī brīža darbu ar institūcijas vadītāja un instruktora kvalitātes novērtējumu, kas tika veikts pirms apmācību uzsākšanas. Pēc tam diskutējiet par modeļiem un rezultātiem, ko kopīgi esat veidojuši savā darbā.

Iespējams, jūs neesat sasnieguši visus ieteiktos formālos mērķus, bet varbūt jūs viegli esat atraduši daudzus dažādus veidus, lai veidotu labu institūciju. Dažas no jūsu idejām, iespējams, ir daudz labākas nekā jebkas, ko programma piedāvāja.

 

Sadarbības un aprūpes prakses izmaiņu attīstības apmācību laikā izvērtēšana

Darbam turpmākās nodarbības laikā, lūdzu, izvēlaties protokolētāju, kurš pierakstīs apgalvojumus un izteiktās domas.

AKTIVITĀTE – MŪSU SADARBĪBAS PRASMJU PROGRESA ATSPOGUĻOŠANA


30 minūtes

Organizācijas vadītājs sniedz savu redzējumu par trīs mērķiem, kas tika izvirzīti sadarbības uzlabošanai, atbildot uz novērtēšanas anketas jautājumiem apmācību programmas sākumā. Piemēram, sniedzot atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kā mēs varam raksturot darba klimata izmaiņas starp darbiniekiem apmācību laikā?
 • Vai esam izveidojuši daudz atvērtāku darba klimatu, kurā mēs brīvā veidā diskutējam par mūsu praksi?
 • Vai esam kļuvuši dedzīgāki, lai eksperimentētu ar jaunām metodēm?
 • Vai esam pieredzējuši uzlabojumus attiecībās starp darbiniekiem?
 • Vai esam pieredzējuši uzlabojumus attiecībās starp darbiniekiem un institūcijas vadītāju?

Darbinieki komentē un izsaka savas domas, kad vadītājs ir izklāstījis savas domas.

 


AKTIVITĀTE – MŪSU PROFESIONĀLĀS APRŪPES SNIEGŠANAS PROGRESA ATSPOGUĻOŠANA


30 minūtes

Instruktors sniedz savu redzējumu par trīs mērķiem, kas tika izvirzīti aprūpes uzlabošanai, atbildot uz novērtēšanas anketas jautājumiem apmācību programmas sākumā. Piemēram, sniedzot atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Vai varam novērot mūsu mainītās bērnu aprūpes prakses ietekmi, ka bērni kļuvuši drošāki? Piemēri?
 • Vai esam ieguvuši labāku izpratni par aprūpes teoriju un daudz profesionālāku pieeju mūsu darbam?
 • Vai esam atraduši kopēju platformu vērtībām un praksei, kas mūs vada? Lūdzu, pastāstiet piemērus tam, par ko esat vienojušies.
 • Kādas izmaiņas esam novērojuši mūsu bērnu attīstībā? Lūdzu, pastāstiet piemērus, kā mūsu attīstība ietekmējusi bērnu fizisko, emocionālo, sociālo un kognitīvo attīstību.
 • Kurus divus vai trīs apmācību rezultātus mēs vērtējam visaugstāk? Kāpēc?
 • Kā mēs plānojam saglabāt atvērtu un atspoguļojošu bērnu aprūpes praksi?

Darbinieki un institūcijas vadītājs komentē un izsaka savas domas, kad instruktors ir izklāstījis savas domas.