Моля, отделете 15 минути (или колкото време ви е необходимо), за да обобщите наученото във времето между 8 и 9 сесия:

  • Успяхте ли да свършите това, което бяхте планирали? Как се справихте с различните роли, задачи и сътрудничеството помежду ви до момента (между 1 и 9 сесия)?
  • Какво ви бе лесно да постигнете и какво ви бе трудно?
  • Какво научихте от осъществяването на планираните от вас дейности?
  • По какъв начин си сътрудничихте помежду си и поемахте отговорност?
  • Какво можете да направите по по-добър начин следващия път, когато работите във времето между сесиите?

 

“Организацията въведе няколко правила. За да бъде средата от семеен тип, ние спряхме да носим униформи, а вместо това започнаха да носим удобни ежедневни дрехи. Детските стаи и до момента наподобяваха стандартните детски стаи, но все пак се въведоха още няколко промени в тази насока. Например ние намерихме пухкави кърпи от естествена кожа, които използвахме за увиване на бебето. В определени часове организирахме бебешки парк. Разстилахме одеяла на пода и поставяхме бебетата върху тях, така че да могат да се виждат. На по-големите деца беше поставена задачата да отговарят за по-малките деца и бебета. Това укрепи взаимоотношенията ни с децата.”

Изказване на един от членовете на персонала

Моделът на сигурната база
Формирането на групи от семеен тип и последователност в социалните взаимоотношения


Умения, които ще упражните
  • разбиране на двете основни предпоставки за благоприятно (здравословно) развитие на децата;
  • обсъждане и планиране на това, което можете да направите, за да осигурите тези предпоставки във вашата организация.

Тема на сесията
В тази сесия вие ще работите върху разбирането на двете основни потребности (нужди) на децата – от дългосрочни и близки взаимоотношения с няколко постоянни възпитатели и от принадлежност към група от връстници и възпитатели (или други специалисти, предоставящи грижи).
След това ще обсъдите и преразгледате работните графици, за да намерите оптималния баланс, който е възможен, от една страна, за персонала и ръководителя (в зависимост от местното законодателство и колективния трудов договор за работното време) и нуждата на децата от един и същ възпитател през деня и през годината, от друга страна.
Ръководителят и отговорниците за работните графици също участват в тази сесия.
Цели на сесията
Всички човешки същества и особено децата, които израстват извън собствения им дом, имат две много основни социални потребности, за да овладеят „здравословния” модел на привързаност и да станат активни граждани: 1) Потребността от стабилни взаимоотношения с няколко конкретни възпитатели. Тя е особено важна за формирането на сигурна привързаност у децата на възраст под три години. 2) Потребността от принадлежност към конкретна група връстници и възпитатели. За децата на възраст над две години груповите отношения стават също толкова важни, колкото и това да имат стабилни отношения с “родителската фигура” на възпитателя.Тези две функции можем да наречем постоянство на социалните взаимоотношения на детето. Целта е да обсъдите и (в определен момент след време) да решите как да съставите възможно най-добър план за работа и работни графици, така че да осигурите последователност и постоянство в грижите за тези деца (еднакви възпитатели за едно дете) и групова приемственост в ежедневната ви работа и смени. По този начин определени групи деца ще имат определени възпитатели за дълги периоди през деня.

“Ние предпочитаме да казваме на децата, че всеки път различен човек ще ги приспива или събужда. Тръгвайки си, им казвам: “Имам нужда да се прибера вкъщи и да си почина за известно време, така че следващия път да си прекараме времето с вас пълноценно. Ще ми липсвате много до утре, но знам, че сте липсвали много и на другата възпитателка и тя очаква с нетърпение да ви види.” По този начин ние разрешихме нашия проблем.”

Изказване на един от членовете на персонала