Как да работите

(Тази обучителна програма е разработена и изпробвана от хора като вас: специалисти от пет различни държави, които работят в сферата на грижите за деца, настанени извън дома – в институции за грижи за деца и приемни семейства. В тази програма са включени много научни изследвания и психологическа теория за детското развитие, а тази информация се е трансформирала в практически съвети и видео материал, предоставящ добри указания, предложения и практики. Във всяка една обучителна сесия, персоналът и инструкторът работят заедно за овладяването на материала и теорията, като инструкторът представя сесиите на компютъра. )
 
Между всяка сесия служителите взимат решения относно практическото упражняване и прилагане на наученото по време на обучителната сесия.
Придобитото знание е полезно само ако се прилага в ежедневния работен процес, затова като член на персонала и инструктор, вие планирате заедно с другите какви промени да въведете в своята практика. Инструкторът има наръчник за всички сесии, като той или тя е отговорен за представянето на материала пред другите и за провеждането на дискусиите, но само служителите могат да приложат в ежедневната си практика теоретичното знание. Ето защо работата между сесиите е от изключително значение.
 
В началото на всяка сесия заедно избирате секретар, който да води бележки относно дискусията, решенията на служителите и инструктора, както и какви практически задачи са определени за изпълнение преди началото на следващата сесия.
 
Авторите на програмата не знаят всичко, като най-вече не познават вас и вашата работна среда. Ето защо тази програма не е просто нещо, което да се научи и в последствие приложи – необходимо е служителите и инструкторът да направят своите избори и с времето да открият практически приложимите модели за самите тях. Надяваме се, че поемайки тази отговорност, вашата работа ще стане по-интересна, а може би в определени моменти ще бъде и по-трудна за вас.
 
Като част от екипа от вас се очаква:
 

  • Да си помагате взаимно при усвояването на материала. Когато сте в ролята на инструктор, да правите паузи, за да обсъдите с останалите дали има нещо, което е необходимо да се изясни допълнително, с цел да се разбере по-добре.
  • Да участвате активно в дейностите, част от всяка една сесия – споделете какво мислите, вашето мнение е важно!
  • Да бъдете активни в дейностите между отделните сесии – дейности, свързани с прилагането на новите практики, начините на възприемане на децата и полагането на грижи за тях.
  • Да се подкрепяте взаимно, а също така да подкрепяте вашия инструктор и ръководител с цел да се извлече максималното от учебната програма.

 

В тази сесия ще направите малък експеримент, като изпробвате как ще протече първото интервю, и като планирате някаква задача между сесии 1 и 2.
 


ДИСКУСИЯ

Моля, проведете дискусия в своята група в рамките на 15 минути:
 

  • За какво мислите в момента?
  • Има ли нещо, което е необходимо да знаете или което да обсъдите заедно?
  • Има ли някакви въпроси или неясноти относно мотивацията на служителите, тяхната роля в програмата или някакви практически проблеми?

 
(Много от въпросите, които може да възникнат от ваша страна, ще намерят своите отговори в процеса на съвместната ви работа – не е необходимо да разполагате с всички отговори в момента.)