Refleksion og tilbageblik på udviklingsprocessen

I kvalitetsudvikling er der altid sejre såvel som problemer og vi lykønsker jer med at være kommet så langt som hertil i programmet.


A. I dag vil vi se tilbage på indholdet og opgaverne i de første syv sessioner for at opsummere, hvad I har gennemgået sammen.


B. Herefter skal I interviewe hinanden om arbejdet med programmet og diskutere, hvordan I kan løse problemer og hjælpe hinanden i det fælles arbejde i de næste sessioner.I ’B’-delen er det vigtigt, at lederen deltager.


A. TILBAGEBLIK PÅ SESSIONERNES INDHOLD OG OPGAVER


Gennemgå nedenstående liste og giv korte kommentarer til hvert spørgsmål. Listen skal præsenteres af instruktøren, der også stiller spørgsmålene.
 

Gruppeaktivitet, 20 – 40 minutter

SESSION 1

I session 1 fik I informationer om programmet og om hvordan samarbejdet skulle forløbe.
Er dette klart for enhver? Er der noget i er i tvivl om?
 

I interviewede hinanden for at afdække personlige erfaringer om omsorg og tab, der kan bruges til at forstå børns reaktioner på omsorg og på adskillelse fra eller tab af omsorgsgiver.
 

Har I bagefter lagt mærke til, om der var børn, der reagerede på samme måde som I selv gjorde, da I var børn? Har I reflekteret over måden jeres egne forældre opdragede jer på, de værdier de har givet jer og hvordan dette påvirker jeres forståelse af jeres egen rolle som omsorgsgiver?
 
Vi foreslog, at I lavede små videoer eller observationer af, hvad børn gør, når omsorgsgiveren forsvinder.
 

 • Prøvede I at gøre det?
 • Hvad fik I ud af det?
 • Opbevarer I disse videoklip/nedskrevne observationer på et sikkert sted?
 •  

SESSION 2

I session 2 arbejdede I med Bowlbys Tilknytningsteori:
Konceptet omkring det at søge en tryg base (Tilknytningsadfærd), og hvordan børn kun begynder at udvise udforskningsadfærd hvis de føler sig trygge.
 

 • Observerer og reflekter I over denne adfærd i jeres daglige arbejde?
 • Har I ændret jeres egen omsorgsadfærd på baggrund af dette?
 • Fik I lavet videoer eller nedskrevet observationer af Tilknytningsadfærd og Udforskningsadfærd?
 •  

SESSION 3

I session 3 arbejdede I med hvordan stimulering af spædbørn (eller mangel på stimulering) kan påvirke hjernens udvikling, specielt hos småbørn.
 

 • Hvordan har dette påvirket jer i jeres arbejde med daglig stimulering og berøring af børnene, når I mader dem, forsøger at have øjenkontakt med dem og når I bruger forskellige former for passiv stimulering (vugger, hængekøjer, etc.)?

 

SESSION 4

I session 4 arbejdede I med forståelsen af, hvor vigtigt det er at arbejde med relationen til barnet, mens de almindelige daglige arbejdsopgaver bliver løst.
 

 • Hvordan har dette påvirket jeres opmærksomhed på barnet i jeres daglige arbejde og rutiner?

 

I arbejdede også med tryghedsskabende omsorgsgiveradfærd (at interagere ofte og tage initiativ til kontakt – at handle på en sensitiv måde – at være tilgængelig for barnet – at føle med, men ikke reagere som, barnet, når det er ked af det eller udviser negativ adfærd – at være interesseret i, hvad barnet føler og tænker og at tale om dette – selv med spædbørn).
 

 • Hvordan besluttede I jer for at arbejde med disse kompetencer og hvordan gik arbejdet mellem sessionerne?

 

SESSION 5

I session 5 arbejdede I med de tre tilknytningsmønstre, I ofte støder på hos spæd- og småbørn, der ikke har fået korrekt omsorg i de første to år af deres liv.
Disse mønstre er:
Usikker undvigende, usikker ambivalent, og usikker desorganiseret tilknytningsadfærd.

 

 • Observerede I disse reaktionsmønstre i forhold til omsorgsarbejdet?
 • Benyttede I jer af anbefalingerne i forhold til barnets forskellige måder at reagere på omsorg?
 • Virkede det?
 • Er I blevet mere tolerante, forstående og reflekterende overfor børn med usikker tilknytningsadfærd?
 •  

  SESSION 6

  Session 6 handlede om, hvordan I arbejder med børn for at hjælpe dem med at komme over tab og at se dette som en personlig styrke og erfaring.
   

  • Benyttede I egne erfaringer med tab som parallelle fortællinger i dialogen med børn?
  • Lavede I aktiviteter, videoer og dialoger med barnet for at skabe et åbent forum, hvor børn frit kan tale om den adskillelse og det tab de har oplevet?

   

  SESSION 7

  I session 7 arbejdede I med, hvordan man hjælper børnene med aktivt at skabe et positivt selvbillede på trods af, at de har forskellige oprindelseskilder.
   

  • Fandt I måder til at hjælpe børnene med at være aktive i arbejdet med den udfordring, det er, at have forskellige oprindelseskilder?
  • Hvad er jeres mest værdifulde erfaring fra denne session?

   


  GRUPPEDISKUSSION


   

  10 minutter
   

  • Er der nogen af disse sessioner, teorier eller opgaver vi gerne vil gå igennem igen?
  • Hvordan er vores viden, værdisæt og praktikker blevet påvirket af arbejdet med programmet?

   


  B. INTERVIEW – FOR BEDRE AT FORSTÅ OG STØTTE HINANDEN I UNDERVISNINGSFORLØBET


  Lederen deltager i denne aktivitet.
  I denne aktivitet skal I lave tre interviews for at skabe klarhed over roller, relationer og fælles opbakning.

   

  • Start med at udpege en referent, der kan tage referat af de udsagn, gruppens medlemmer kommer med og skrive en kort sammenfatning ved sessionens afslutning.
  • Intervieweren og den person, der bliver interviewet, sidder så alle kan se dem.
  • Hvert interview bør ikke vare mere end 10 minutter og efterfølgende kan tilhørerene reflektere og kommentere i yderligere 5 minutter.
  • Intervieweren stiller spørgsmålene og giver den interviewede god tid til at tænke og besvare.
  • Lytterne bør ikke kommentere eller forstyrre interviewet.

   

  FØRSTE INTERVIEW: EN MEDARBEJDER INTERVIEWER LEDEREN

   

  1. Hvad fik dig til at bruge FAIRstart programmet?
  2. Får du opbakning og møder du interesse fra dine overordnede i forhold til brugen af FAIRstart programmet?
  3. Hvad har programmet – indtil nu – givet dig som leder?
  4. Nævn tre problemer du som leder møder i forhold programmet – praktiske, i forhold til samarbejde eller andet.
  5. Nævn tre ting du synes, at instruktøren og medarbejderne gør godt i forhold til arbejdet med programmet.
  6. Nævn tre ting du mener, at instruktøren eller medarbejderne kan forbedre i forhold til arbejdet med programmet.
  7. Nævn tre slags opbakning fra medarbejderne og instruktøren, der vil hjælpe dig som leder i dit arbejde med programmet.

   

  Tak for dine tanker og forslag!
   


  5 minutter:
  Interviewer og leder lytter uden at kommentere, mens medarbejderne og instruktøren reflekterer over, hvad de har hørt i interviewet.
   
  10 minutter:
  Diskuter og formuler en konklusion. Hvad er de vigtigste punkter i forhold til instruktørens og medarbejdernes samarbejde med lederen? Referenten skriver disse punkter ned.
   
  The referee writes down these points.

   

  ANDET INTERVIEW: LEDER INTERVIEWER INSTRUKTØREN
  1. Hvad tænker du om at det at have fået rollen som instruktør – hvad har været svært og hvad har givet dig energi til dit job?
  2. Hvordan er dit samarbejde med mig som leder? – er der forbedringer eller justeringer, du har brug for, fra min side?
  3. Når du arbejder med sessionerne og mellem sessionerne – hvad er så svært og hvad giver dig energi?
  4. I session 1 blev medarbejderne instrueret i at hjælpe hinanden til at forstå materialet, at deltage aktivt i sessionerne og komme frem med deres meninger, samt at være aktive i opgaverne mellem sessionerne – Kan du se, at de hjælper hinanden? Hvis ikke, hvad tror du, der holder dem tilbage?
  5. Nævn tre problemer for dig som instruktør forhold til at gennemføre programmet – i praksis, i samarbejdet med andre involverede eller andet.
  6. Nævn tre ting du synes, medarbejderne gør godt i deres arbejde med programmet.
  7. Nævn tre ting du synes, medarbejderne kan forbedre i deres indsats i forbindelse med arbejdet med programmet.
  8. Nævn tre slags opbakning fra medarbejdere og leder, der vil hjælpe dig som instruktør, i dit fremtidige arbejde med programmet.

   
  Tak for dine tanker og forslag!

   


  5 minutter:
  Interviewer og instruktør lytter uden at kommentere, mens medarbejderne reflekterer over, hvad de har hørt i interviewet.
   

  10 minutter:
  Diskuter og formuler en konklusion. Hvad er de vigtigste punkter i forhold til lederens og medarbejdernes samarbejde med instruktøren?
   

  Referenten skriver disse punkter ned.
   

  TREDIE INTERVIEW: LEDER OG INSTRUKTØR INTERVIEWER MEDARBEJDERNE

   

  1. Hvad tænker I om at være medarbejdere, der deltager i programmet – hvad er svært og hvad giver ny energi i sessionerne og i arbejdet mellem sessionerne?
  2. Hvordan går samarbejdet med lederen og instruktøren – er der nogle tiltag eller justeringer, I har brug for, fra dem?
  3. Hvad er svært for jer i arbejdet med og mellem sessionerne, hvad går fint?
  4. I session 1 blev I opfordret til at hjælpe hinanden med at forstå materialet, at deltage aktivt i sessionerne og sige jeres mening, samt være aktive i arbejdet mellem sessionerne – er der noget, der gør det svært at hjælpe hinanden, forstå materialet og sige sin mening? Er der noget, der gør det svært at bruge materialet eller løse opgaver mellem sessionerne? Vær så præcis og specifik som muligt.
  5. Nævn tre problemer I, som medarbejdere, støder på i brugen af programmet – praktiske, i samarbejdet med andre deltagere, eller andet.
  6. Nævn tre ting I mener, instruktøren og lederen gør godt i deres arbejde med programmet.
  7. Nævn tre områder hvor I mener, lederen og instruktøren kan forbedre deres arbejde med programmet.
  8. Nævn tre former for opbakning fra instruktøren og lederen, der vil hjælpe jer som medarbejdere i jeres fremtidige arbejde med programmet.

   

  Tak for jeres tanker og forslag!
   


  NB:
  Medarbejdergruppen kan deles i to grupper – en gruppe, der bliver interviewet af lederen og en gruppe, der bliver interviewet af instruktøren. Hver gruppe starter med at vælge en referent.
   

  5 minutes:
  Medarbejderne lytter uden kommentar, mens instruktøren og lederen reflekterer over, hvad de har hørt i interviewet.
   

  10 minutes:
  Diskuter og formuler en konklusion. Hvad er de vigtigste punkter for instruktør og leder i samarbejdet med medarbejderne? Referenten skriver disse punkter ned.
   

  Referenten skriver disse punkter ned.
   

  BESLUTNING OM FORBEDRINGER I FORLØBET

  Referenterne skriver, hvad de har hørt, på en tavle eller lignende, mens der holdes 10 minutters pause.
   

  • Hvordan kan vi støtte lederen? Hvad har han/hun brug for?
  • Hvordan kan vi støtte instruktøren? Hvad har han/hun brug for?

   


  GRUPPEDISKUSSION OG BESLUTNING


  15 minutter:
  Medarbejderstaben diskuterer og foreslår praktiske måder for fælles opbakning af lederen, instruktøren og medarbejderne.
  Det er vigtigt, at alle er realistiske og praktiske i deres forslag.
   

  Referenten tager notater, nedskriver beslutninger og hvem, der er ansvarlige i forhold til opfølgning af fælles beslutninger der tages af leder, instruktør og medarbejdere.