Поглед назад и преглед върху постигнатите резултати


В процеса на повишаване на работното качество винаги има постижения и трудности, и ние ви поздравяваме, че стигнахте до тази част от програмата. A. Днес ще погледнем назад върху съдържанието и задачите от първите пет сесии, за да обобщим съвместно нашия опит до момента. B. После ще дискутирате помежду си работата в програмата и ще обсъдите как съвместно можете да разрешите различните проблеми и да си помогнете взаимно, колкото е възможно повече през следващите сесии.


A. ПРЕГЛЕД НА СЪДЪРЖАНИЕТО И ЗАДАЧИТЕ ОТ СЕСИИТЕ ДО МОМЕНТА


Тук трябва да направите кратко обобщение на първите три сесии. Моля, разгледайте този списък и дайте кратък коментар по всеки един от въпросите. Този списък се представя от инструктора, който задава въпросите.

Групова дейност около 20-40 минути:

1ВА СЕСИЯ “ПРИВЪРЗАНОСТ”
В сесия 2 научихте за теорията на привързаността на Боулби:  идеята за търсене на сигурна база (поведение на привързаност) и как децата започват изследователското поведение (т.нар. експериментиране) единствено, ако изпитват чувство на сигурност.
 • Наблюдавате ли и разсъждавате ли върху това в ежедневната ви практика?
 • Променихте ли по тази причина начина, по който предоставяте грижи?
 • Успяхте ли да направите видео клипове или наблюдения върху поведението на привързаност и изследователското поведение?
2РА СЕСИЯ “КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГРИЖА?”

В сесия 2 работата ви се състоеше в това да разберете колко важна е работата върху човешките взаимоотношения с децата, като същевременно с това осъществявате практическите си рутинни задължения.

 • Как това се отрази на вниманието ви към децата в дневната ви практика и към рутинните ви дейности?

Освен това научихте и характерните особености на поведението на обгрижващата фигура, което развива чувство на сигурност у детето (обгрижващата фигура трябва да бъде предимно откликваща и да предприема инициативи за осъществяването на контакт; да се отнася по деликатен начин; да бъде достъпна за детето; да чувства с детето, но не и когато детето е в лошо или тъжно настроение; да бъде заинтересована от това, което детето чувства и мисли, и да говори за това, дори и ако става въпрос за бебе).

 • По какъв начин можете да използвате в работата си тези умения и как се справихте до момента?
3ТА СЕСИЯ “НЕСИГУРЕН СТИЛ НА ПРИВЪРЗАНОСТ ПРИ ДЕЦАТА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ”

В сесия 3 вие научихте също и за трите модела на привързаност, които често наблюдавате при бебетата и малките деца, които не са получили подходящи грижи през първите две години от живота си. Тези модели на несигурна привързаност са:

  • отбягваща;
  • амбивалентна и
  • дезорганизирана привързаност.
 • Наблюдавахте ли в децата тези модели на взаимоотношения със специалистите, предоставящи грижа (възпитатели и др.)?
 • Използвахте ли някоя от препоръките относно това как да се грижите за деца с някои от тези три модела на взаимоотношение с възпитателите?
 • Това подейства ли? Станахте ли по-толерантни, разбиращи и внимателни към децата с несигурна привързаност?
4ТА СЕСИЯ “КАК ДА ПРАКТИКУВАТЕ ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГРИЖА ЗА ДЕЦА”

В сесия 4 работата ви се състоеше в това да разберете колко важна е работата върху човешките взаимоотношения с децата, като същевременно с това осъществявате практическите си рутинни задължения.

 • Как това се отрази на вниманието ви към децата в дневната ви практика и към рутинните ви дейности?

Освен това научихте и характерните особености на поведението на обгрижващата фигура, което развива чувство на сигурност у детето (обгрижващата фигура трябва да бъде предимно откликваща и да предприема инициативи за осъществяването на контакт; да се отнася по деликатен начин; да бъде достъпна за детето; да чувства с детето, но не и когато детето е в лошо или тъжно настроение; да бъде заинтересована от това, което детето чувства и мисли, и да говори за това, дори и ако става въпрос за бебе).

 • По какъв начин можете да използвате в работата си тези умения и как се справихте до момента?
5ТА СЕСИЯ “РЕАКЦИИ НА НЕСИГУРНА ПРИВЪРЗАНОСТ У ДЕЦАТА”

В сесия 5 вие научихте също и за трите модела на привързаност, които често наблюдавате при бебетата и малките деца, които не са получили подходящи грижи през първите две години от живота си. Тези модели на несигурна привързаност са: отбягваща, амбивалентна и дезорганизирана привързаност.

 • Наблюдавахте ли в децата тези модели на взаимоотношения със специалистите, предоставящи грижа (възпитатели и др.)?
 • Използвахте ли някоя от препоръките относно това как да се грижите за деца с някои от тези три модела на взаимоотношение с възпитателите?
 • Това подейства ли? Станахте ли по-толерантни, разбиращи и внимателни към децата с несигурна привързаност?
6ТА СЕСИЯ “ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЗАГУБАТА В УСТОЙЧИВОСТ”

В сесия 6 вие научихте как да работите с децата, така че да им помогнете да преодолеят загубата и да погледнат на техните преживявания като източник на лична сила и опит.

 • Използвахте ли истории от собствения си опит за преодоляването на загубата в диалога с децата?
 • Измислихте ли дейности (видео клипове, диалог с децата и др.), за да създадете подходяща среда, където децата да могат да се чувстват свободни да говорят за техните раздели и загуби?
7А СЕСИЯ “КОЙ СЪМ АЗ?”

В сесия 7 вие работихте върху това как да помогнете на децата да създадат позитивна представа за себе си, въпреки разнородните източници на грижи.

 • Намерихте ли начини, които да помогнат на децата да се справят с това предизвикателство?
 • Какъв беше вашият най-ценен опит от тази сесия?

ГРУПОВА ДИСКУСИЯ


10 минути

 • Желаете ли да прегледате наново някоя от сесиите, теориите и задачите?
 • Как вашите познания, ценностна система и практики бяха повлияни от работата ви с програмата?

 


B. ИНТЕРВЮТА С ЦЕЛ ВЗАИМНО РАЗБИРАНЕ И ПОДКРЕПА В ТАЗИ ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА


Ръководителят взема участие в този раздел. В този раздел вие ще проведете три интервюта, за да уточните ролите, взаимоотношенията и взаимната подкрепа помежду ви. 

 • Моля, започнете с избора на някой от персонала, който да има ролята на референт, записващ изказванията на участниците, и който да направи обобщение в края на сесията.
 • Интервюиращият и интервюираният трябва да седят така, че всички да ги виждат. Всяко интервю трябва да трае около 10 минути и след всяко интервю слушателите могат да помислят и коментират върху онова, което са чули, като разполагат с около 5 минути.
 • Интервюиращият само задава въпроси и дава на участниците достатъчно време да обмислят и дадат своя отговор.
 • Слушателите не трябва да коментират или прекъсват по време на интервюто.

 

ПЪРВО ИНТЕРВЮ: ЧЛЕН НА ПЕРСОНАЛА ИНТЕРВЮИРА РЪКОВОДИТЕЛЯ/ МЕНИДЖЪРА
 1. Защо избрахте да използвате програмата FAIRstart?
 2. Получавате ли подкрепа и интересуват ли се вашите ръководители от това как използвате тази програма?
 3. Какво ви даде програмата досега като ръководител?
 4. Моля, избройте три проблема за вас, като ръководител, в провеждането на програмата –от практическо естество, сътрудничество с останалите и т.н.
 5. Моля, избройте три неща, с които според вас инструкторът и персоналът се справят добре в работата си по програмата.
 6. Моля, посочете три неща, които според вас инструкторът и персоналът могат да подобрят в работата си по програмата.
 7. Моля, избройте по какъв начин (3 примера) персоналът и инструкторът биха ви подкрепили и помогнали като ръководител в бъдещата ви работа по тази програма.

Благодарим ви за идеите и предложенията!


5 минути: Интервюиращият и ръководителят слушат без да коментират, докато персоналът и инструкторът разсъждават върху онова, което са чули по време на интервюто. 10 минути: Моля, обсъдете и направете заключение. Кои са най-важните работни положения (особености в работата) за персонала и инструктора в начина, по който те си сътрудничат с ръководителя? Референтът записва тези положения.
ВТОРО ИНТЕРВЮ: РЪКОВОДИТЕЛЯТ/МЕНИДЖЪРЪТ ИНТЕРВЮИРА ИНСТРУКТОРА 
 1. Какво мислите за ролята ви на инструктор – какво ви затруднява и какво ви дава сили в тази работа?
 2. Как върви  сътрудничество ви с мен? Необходимо ли е да въведа някакви промени или подобрения?
 3. Когато провеждате сесиите и работите между тях – какво ви е трудно и какво ви насърчава?
 4. В първата сесия членовете на персонала бяха инструктирани да си помагат взаимно, за да разберат материала; да взимат активно участие и да изказват своето мнение, както и да участват активно в практическите задачи между сесиите – това случва ли се? Активно ли използват материала за разрешаването на задачите между модулите? Ако не си, според вас какво им пречи?
 5. Моля, избройте три проблеми за вас като инструктор в провеждането на програмата (от практическо естество; проблеми, свързани със сътрудничеството и т.н.).
 6. Моля, избройте три неща, с които инструкторът и персоналът се справят добре в програмата.
 7. Моля, посочете три неща, които според вас инструкторът и персоналът могат да подобрят по време на участието си в програмата.
 8. Моля, избройте  по какъв начин  персоналът и ръководителят могат да ви подкрепят (3 примера) като инструктор в бъдещата ви работа по програмата.

5 минути: Интервюиращият и ръководителят слушат без да коментират, докато персоналът и инструкторът разсъждават върху онова, което са чули по време на интервюто. 10 минути: Моля, обсъдете и направете заключение. Кои са най-важните работни положения (особености в работата) за персонала и инструктора в начина, по който те си сътрудничат с ръководителя? Референтът записва тези положения.
ТРЕТО ИНТЕРВЮ: РЪКОВОДИТЕЛЯТ И ИНСТРУКТОРЪТ  ВЗЕМАТ ИНТЕРВЮ ОТ ПЕРСОНАЛАКакво мислите относно участието ви в програмата – с какви трудности се сблъсквате и какво ви насърчава по време на сесиите и времето между тях?
1.                  Как върви сътрудничество ви с ръководителя и инструктора? Необходими ли са някакви промени или подобрения в това отношение?
2.                  Когато работите по време на сесиите и между тях – какви трудности имате и какво ви носи удовлетворение?
3.                  На първата сесия вие бяхте инструктирани да си помагате помежду си, така че да разбирате материала, да бъдете активни и да споделяте мнението си; да практикувате активно наученото във времето между отделните сесии. Има ли нещо, което затруднява взаимната ви помощ, разбирането на материала и изразяването на мнението ви? Има ли нещо, което затруднява използването на материала и разрешаването на задачите? Моля, бъдете колкото е възможно по-конкретни.
4.                  Моля, посочете три проблеми за вас, като член от персонала, в използването на програмата – практически, свързани със сътрудничеството или други.
5.                  Моля, избройте три неща, с които инструкторът и ръководителят се справят добре в начина, по който работят в програмата.
6.                  Моля, избройте три неща, които ръководителят и инструкторът могат да подобрят в работата си по програмата.
Моля, избройте  по какъв начин  инструкторът и ръководителят могат да ви подкрепят (3 примера) в бъдещата ви работа по програмата.

Благодарим ви за вашето мнение и предложения!


Важно: групата може да се раздели на 2 подгрупи – едната да бъде интервюирана от ръководителя, другата – от инструктора. Всяка група си определя рефер. 5 минути: Персоналът слуша без да дава коментари, докато инструкторът и ръководителят размишляват върху онова, което са чули по време на интервюто. 10 минути: Моля, обсъдете и направете заключение. Кои са най-важните работни положения за инструктора и ръководителя в начина, по който те си сътрудничат с персонала? Референтът записва тези положения.
ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО ВЪЗМОЖНИ ПОДОБРЕНИЯ В ПРОГРАМАТА 

Референтите записват онова, което са чули на дъската или на голям лист хартия, докато останалите участници вземат 10-минутна почивка.

 • Как можем да подкрепим ръководителя? От какво се нуждае той или тя?
 • Как можем да подкрепим инструктора? От какво се нуждае той или тя?
 • Как можем да подкрепим персонала? От какво се нуждае той или тя?

ГРУПОВА ДИСКУСИЯ И РЕШЕНИЯ 


15 минути: Групата обсъжда и предлага практични начини за взаимна подкрепа между ръководителя, инструктора и персонала. Важно е всеки да бъде реалистичен и практичен в предложенията си. Референтът записва решенията, както и кой е отговорен за спазването и следването на тези решения за взаимна подкрепа между ръководителя, инструктора и персонала.